Algemene voorwaarden

Artikel 1: WBT

World Bearing Trade B.V. (verder: ‘WBT’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. WBT is gevestigd te Vlaardingen. WBT staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50053175.

 

Artikel 2: toepasselijkheid en wijzigingen

Op alle overeenkomsten tussen WBT en haar contractant (verder: ‘Contractant’) zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van WBT van toepassing. WBT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Die gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan vervolgens óók ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 3: offertes, aanbiedingen

Alle offertes en (andere) aanbiedingen van WBT zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van onder meer fouten en (prijs)wijzigingen.

 

Artikel 4: prijsaanpassing, betaling, en verzuim

WBT kan en mag haar prijzen te allen tijde aanpassen. Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door WBT te bepalen wijze. Bij niet tijdige betaling is Contractant van rechtswege in verzuim en is deze náást de wettelijke (handels)rente tevens administratiekosten van EUR 50 verschuldigd. Indien WBT overgaat tot incasso van het verschuldigde bedrag is Contractant tevens de werkelijk gemaakte (incasso)kosten verschuldigd met een minimum van EUR 250.

 

Artikel 5: annulering

In geval van annulering door Contractant wordt vijfentwintig (25) procent van de orderprijs als annuleringkosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van WBT op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Reeds door WBT aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, dienen in geval van annulering te worden afgenomen bij gebreke waarvan Contractant gehouden is alle hieruit voortvloeiende kosten aan WBT te voldoen. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden en door WBT te worden bevestigd.

 

Artikel 6: leveringstermijn

De door WBT aangegeven en overeengekomen leveringstermijn is steeds louter indicatief. Wijziging van de door WBT opgegeven leveringstermijn geeft geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding door Contractant. De zaak geldt als geleverd wanneer het voor verzending gereed is.

 

Artikel 7: risico- en eigendomsovergang

Bij levering van de zaak (vgl. artikel 6) gaat het risico op Contractant over voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan. Alle door WBT geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Contractant de verplichtingen (inclusief rente en kosten) uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 8: garantie

Garantie op de door WBT geleverde zaken is beperkt tot de fabrieksgarantie. Voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden kan door Contractant geen succesvol beroep op garantie worden gedaan. Indien Contractant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van WBT tot (de)montage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke succesvolle aanspraak uit hoofde van garantie. Indien Contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met WBT gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is WBT hoe dan ook met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie (hoe ook genaamd) gehouden. 

 

Artikel 9: reclameren, wijze van retourneren

Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding waarvan elke aanspraak tegen WBT voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig gemaakt te worden. Retourneringen dienen deugdelijk en milieuvriendelijk en op zodanige wijze verpakt, beveiligd en vervoerd worden dat zij WBT in goede staat bereiken.

 

Artikel 10: aansprakelijkheid

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van WBT voor schade voortvloeiend uit, of verband houdende met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van WBT wordt uitgekeerd. Indien ter zake om welke reden dan ook geen dekking bestaat en/of geen uitkering plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, zulks met een maximum van EUR 25.000. WBT is hoe dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Contractant vrijwaart WBT overigens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Contractant toerekenbaar is.

 

Artikel 11: opschorting en ontbinding

WBT is in geval van overmacht gerechtigd hetzij om de verplichtingen uit de overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten met een maximum van zes maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks overigens zonder dat WBT tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien WBT ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie reeds een deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd, wordt deze gefactureerd als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12: inkoop door WBT

Bij levering door Contractant aan WBT geldt dat contractant garandeert dat de levering (i) van goede kwaliteit en uitvoering en voorts vrij van gebreken is, (ii) in overeenstemming is met het bepaalde in de overeenkomst en specificaties, (iii) geschikt is voor het doel waarvoor de levering uit de aard der zaak of blijkens de order is bestemd, (iv) voldoet aan de in Nederland en in het land van levering geldende wettelijke eisen en overige toepasselijke (internationale) overheidsvoorschriften en (v) voldoet aan de gangbare normen en standaarden.  De zaken moeten deugdelijk en milieuvriendelijk en op zodanige wijze verpakt, beveiligd en vervoerd worden dat zij hun bestemming in goede staat bereiken. Het eigendom gaat over op WBT bij feitelijke levering.

 

Artikel 13: toepasselijk recht en competentie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De voorwaarden zijn ook in het Engels en Duits vertaald. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend. Op de rechtsverhouding tussen WBT en Contractant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden, versie 010119, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 50053175 en zijn tevens te raadplegen op www.worldbearingtrade.nl.”