Privacyverklaring

Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie.
Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Wij handelen binnen de kaders van de wet.
Opbouw privacyverklaring
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en wie u kunt contacten voor meer informatie of vragen.

Voor wie geldt deze privacy verklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing op elk van de Nederlandse entiteiten die behoren tot World Bearing Trade BV, gevestigd op de Koggehaven 8, 3133 LA VLAARDINGEN, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50053175. Elke Nederlandse entiteit is een afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersoon en deze privacyverklaring is van toepassing op elk afzonderlijk en niet-vertrouwelijk. Geen van de Nederlandse entiteiten is aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van de andere entiteiten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, emailadres). Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AGV.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonlijke gegevens die we verzamelen of verkrijgen, kunnen zijn: uw naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres, (zakelijk-) telefoon nummer, (zakelijke-) adresgegevens, werkdetails (bijvoorbeeld de organisatie waarvoor u werkt en uw functie); (zakelijke-) bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en strafrechtelijke gegevens
Wij verzamelen geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.
In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden dat u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.
In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst gegevensverwerking om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:
•  om goederen en diensten bij u af te leveren
•  om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  u te informeren over wijzigingen van onze diensten en het afhandelen van uw betaling;
•  het verzenden van onze nieuwsbrief over ons bedrijf en onze producten
•  wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond

Toelichting
Toestemming     Voor sommige diensten (o.a. toesturen nieuwbrief en andere marketing- activiteiten) vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via e-mail. Deze toestemming bewaren wij ter registratie.
U kunt toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen.

Overeenkomst    Voor de levering van onze diensten en de verkoop van onze producten maken we gebruik van een overeenkomst.
Wettelijke verplichting

Wij verzamelen ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang     Marketing activiteiten voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten waar de gebruiker al om heeft gevraagd

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via b.vandenberg@wbtonline.nl (Privacy Officer World Bearing Trade BV).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit verzoek indienen via b.vandenberg@wbtonline.nl

Welke rechten hebt u?
•    Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
•    Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
•    Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
•    Het recht van beperking van de verwerking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
•    Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
•    Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
World Bearing Trade BV vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.
Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via b.vandenberg@wbtonline.nl (Privacy Officer World Bearing Trade BV)
f door ons te bellen +31 10 4359966.