Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website WORLD BEARING TRADE.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de WORLD BEARING TRADE-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Kamer van Koophandel (hierna WORLD BEARING TRADE) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan WORLD BEARING TRADE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. WORLD BEARING TRADE garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. WORLD BEARING TRADE wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer WORLD BEARING TRADE links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door WORLD BEARING TRADE worden aanbevolen. WORLD BEARING TRADE aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door WORLD BEARING TRADE niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op WORLD BEARING TRADE.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Lees meer over de criteria en reglement linkbeleid WORLD BEARING TRADE.

Informatie gebruiken

WORLD BEARING TRADE behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WORLD BEARING TRADE of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

WORLD BEARING TRADE behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Maak geen misbruik van de ontdekking

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van malware.
  • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
  • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
  • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
  • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
  • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.